Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for Fitness Kjellerup

§1. Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort opkræves et gebyr efter gældende takst. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fitness Kjellerup Det er medlemmets ansvar, at Fitness Kjellerup til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§1a. Unge (13-17 år):
Personer i alderen 13-17 år kan træne til special pris indtil den dag, de fylder 18 år. Herefter stiger prisen for medlemskabet til Fitness Kjellerup’ gældende normalpris for medlemskabet uden yderligere varsel.

§1b. Firma:
Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når Fitness Kjellerup forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Fitness Kjellerup’ gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende, såfremt aftalen mellem virksomheden og Fitness Kjellerup ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§1d. 13-17 år:
Personer i alderen 13-17 år er velkommen til at træne i Fitness Kjellerup, når én af følgende 2 konditioner er opfyldt:
a) De har en skriftlig tilladelse fra forældre/værge
b) De har fået instruktion af ansat personale i Fitness Kjellerup

§1c. Formiddagstræning:
Har du et medlemsskab til formiddagstræning kan du træne i tidsrummet 05.00-14.00 i hverdage, samt 05.00-24.00 i weekender. Kortet giver ikke adgang til centeret udenfor dette tidsrum. Medlemsskabet kan ikke benyttes til holdtræning.

§1d. Familie medlemsskab:
Ved 2 betalende familiemedlemmer til fuld pris, vil resten af familien kunne træne til halv pris. Det skal være samme person som står for betaling. Stopper et familiemedlem, som betaler fuld pris sit medlemsskab, vil et familiemedlem til halv pris, skulle betale fuld pris istedet.

§2. Medlemschip:
Mister eller beskadiger et medlem sin medlemschip, skal det straks meddeles til Fitness Kjellerup, som udfærdiger en ny chip mod betaling af den til enhver tid gældende pris. Chippen skal altid registreres ved chiplæseren, også selvom døren er åben. Ved indgang af 2 eller flere personer, skal deres registreres chip for alle personer, som går ind. Bliver chippen misbrugt, lukkes det uden varsel, og kan genåbnes mod betaling, til gældende takst.

§3. Varighed:
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 8. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4. Betaling:
Ved oprettelse af et kontantmedlemsskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales kontant for startpakke og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Betales via PBS opkræves et gebyr efter gældende takster. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt PBS. Hvis Fitness Kjellerup er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Fitness Kjellerup gældende takster. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Fitness Kjellerup betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign.

§5. For sen betaling:
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fitness Kjellerup ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Fitness Kjellerup forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af Fitness Kjellerup’ tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Fitness Kjellerup’ faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer:
Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag i centrene og på websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

§8. Opsigelse af medlemskaber:
Ved opsigelse af dit medlemskab har du et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i Fitness Kjellerup, hvor der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Opsiges et kontantmedlemsskab før aftaleperiodens udløb, refunderes beløbet for de uudnyttede måneder ikke.

§9. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer:
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning.

§10. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i Fitness Kjellerup eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af Fitness Kjellerup. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Fitness Kjellerup. Fitness Kjellerup tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11. Værdigenstande:
Fitness Kjellerup anbefaler, at alle genstande af værdi op bevares i et aflåst skab under træning. Fitness Kjellerup bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler:
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Fitness Kjellerup’ personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Fitness Kjellerup kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§14. Doping:
Fitness Kjellerup er medlem af Dansk Styrkeløft Forbund, og Dansk Idrætsforbund, som er underlagt Anti Doping Danmark. Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark

§15. Udelukkelse af medlem:
Fitness Kjellerup kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Fitness Kjellerup’ opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Fitness Kjellerup ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Fitness Kjellerup.

§15. Børn i centeret:
Børn må af sikkerhedsmæssige årsager kun opholde sig i børneområdet, samt sidde i caféområdet.
Du må gerne have din baby med rundt i centeret i en lift, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer. Børn i centeret er på eget ansvar.

$16 Åbningstider:
Åbningstiden er alle dage fra 05.00-24.00. Uden for tidsrummet virker dit medlemskort ikke. Du skal være ude 24.00, da alarmen bliver slået til. Overholdes dette ikke, og alarmen bliver udløst, betales gebyr efter gældende takst.

$17 Medlemskab i bero:
Du kan sætte dit medlemskab i bero efter gældende takst. Gældende regler for dette er, minimum 2 sammenhængende uger, og maksimum 8 uger pr. år. Et medlemsskab kan ikke opsiges i perioden hvor medlemsskabet er i bero.

§18. Ændring af medlemsbetingelser:
Fitness Kjellerup kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centrene og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Fitness Kjellerup’ website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Fitness Kjellerup har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider. Det er medlemmets eget ansvar at holde sig opdateret af gældende medlemsbetingelser.